Bistand

BYMIF tilbyr bistand til ungdom, familie- og slekt, botiltak og barneverntjenester.

Enslige mindreårige flyktninger må forholde seg til en rekke formaliteter som søknad om opphold, visum, pass, stipend og lån, husbankstøtte, bankkort, skoleplass og helsetjenester. BYMIF kan engasjeres på timebasis for ungdommer som bor for seg selv, hos familie og slekt, eller i andre botiltak for å bistå med disse oppgavene.

BYMIF bistår botiltak, familie og slekt som opplever utfordringer i sin omsorgsoppgave eller som vil forebygge brudd og konflikter. Vi kan kartlegge ungdommens nettverk, funksjonsnivå og hjelpebehov. I arbeid med ungdommen bruker vi sosialpedagogiske metoder som for eksempel livsbok og veikart.

Vi bistår barneverntjenester på ulike måter: drøftinger av saker; rekruttering av omsorg- og støttepersoner; godkjenning av plasseringssted; og planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av flytteprosesser.

 

Ettervern

Ungdommene BYMIF arbeider med har som regel kort botid i Norge og lite privat nettverk å få oppfølging og hjelp fra. Ungdommene har ofte mangelfulle erfaringer og kjennskap til hva det vil innebære å flytte for seg selv. Vi hjelper ungdom med å finne seg til rette i en ny livssituasjon, og vi hjelper dem med de nødvendige praktiske og formelle oppgaver i denne fasen.

BYMIF følger opp ungdom i overgangsfaser fra for eksempel botiltak til egen hybel. Dette kan omfatte:

  • å få oversikt og orden på egen økonomi ved å sette opp budsjett med faste utgifter og inntekter
  • etablere kontakt med skole- og helsevesen
  • ivareta og utvide ungdommens private nettverk
  • hjelpe ungdommen inn i positive fritidsaktiviteter
  • bistå ved å søke praksisplass/ekstrajobb
  • på ulike måter bistå og veilede ungdommen slik at de opplever mestring og utvikling

 

BYMIF bistår med å skape forutsigbarhet og struktur i ungdommens liv. BYMIF hjelper ungdommen med å gjøre dem bevisst sine valg og finne ut av hvilke muligheter de har når det gjelder utdanning og karrierevei. BYMIF er opptatt av å formidle løsninger, muligheter og håp til ungdommen og nettverket rundt slik at ungdommen selv kan se optimistisk på sin egen fremtid til tross for perioder med vanskeligheter og utfordringer.

BYMIF kan ved ettervernsoppdrag fungere som en koordinator rundt ungdommen og bidra til at ungdommens nettverk orienteres og bidrar positivt til ungdommens mestring av sitt selvstendige liv.