Kveldstilbudet har åpent 3 kvelder i uken og her jobber ansatte med både sosialfaglig, pedagogisk og flerspråklig kompetanse. Vi har fokus på oppfølging av skole, fritidsaktiviteter, kvalifisering og mestring. Vi tilbyr individuell oppfølging av hver enkelt ungdom, i samarbeid med barneverntjenesten, skolen, omsorgspersoner og øvrige nettverk.

Oppfølging av skole og leksehjelp

Gjennom skolemøter og jevnlig kontakt med ungdommenes lærere kartlegger vi hver enkelt ungdoms behov for oppfølging av skolegang.  Vi tilbyr leksehjelp tre kvelder pr uke og skolerettede kurs og grupper etter nivå. På leksehjelpen jobber det kvalifiserte leksehjelpere som behersker ulike språk. Vi har en stabil og erfaren personalgruppe med variert fagbakgrunn, som evner å gi hver enkelt individuelt tilpasset hjelp. Leksehjelperne spiller en viktig rolle i arbeidet med å løfte frem hver enkelt ungdoms ressurser, motivere til innsats og styrke ungdommenes selvfølelse.

Aktiviteter og turer

Vi er opptatt av at ungdommene skal få oppleve mestring på ulike arenaer og vi legger vekt på å introdusere ungdommene for nye fritidsaktiviteter, slik at de kan få prøve seg frem sammen med voksne de er trygge på, før de eventuelt begynner med organiserte aktiviteter på egen hånd.

I skoleferiene tilbyr vi også ulike kurs, aktiviteter og turer i nærmiljøet. Minst to ganger i året arrangerer vi i tillegg lengre overnattingsturer til andre steder i landet, med vekt på kulturopplevelser, mestring og friluftsliv. Turene er en god måte for ungdommene til å bli kjent med ansatte og jevnaldrende.

Mestring og kvalifisering

På Kveldstilbudet tilbyr vi ulike kurs med hverdags- og livsmestring som mål. Eksempler på dette er kurs om data- og nettvett, økonomi, matlaging og førstehjelp. I tillegg til skolerettede grupper  holder vi hvert semester en samtalegruppe rundt psykisk helse og livsmestring i samarbeid med psykologisk institutt ved UiO.  

Mange av ungdommene har ønske om en deltidsjobb og dette er et viktig skritt for å lære språk og bygge nettverk. Vi veileder ungdommene i jobbsøking og samarbeider med bydeler og andre aktører rundt sommerjobber for våre ungdommer. Vi veileder ungdommer som allerede er i arbeid, blant annet rundt temaer som arbeidsavtaler og arbeidsmiljø, lønn, skatt og ungdommenes rettigheter. Vi veileder også ungdommene når det gjelder å finne en sunn balanse mellom skole, jobb og fritid.

En trygg møteplass med tilgjengelige voksne

På kveldstilbudet tilbyr vi et varmt måltid og en trygg møteplass der det er tilgjengelige voksne. Ungdommene får tilhørighet til et sted der det er en lav terskel for å be om hjelp med egne utfordringer. Vi hjelper ungdommene med ulike praktiske spørsmål, tilknytning til fritidstilbud i ungdommens lokalmiljø, samt vi gir veiledning og er samtalepartnere.  De nære relasjonene ungdommene ofte får til de ansatte, gjør at de gjerne kommer til Kveldstilbudet med ønske om råd og hjelp. Dette gjelder særlig ungdommer som bor alene eller uten nære omsorgspersoner.

Gjennom aktivitet og sosialt fellesskap blir Kveldstilbudet for flere av ungdommene et sted hvor de treffer venner. For mange blir BYMIF og kveldstilbudet en stabiliserende faktor i overgangen til et selvstendig liv. Vår styrke er at vi har kontinuitet og tid til ungdommene, og vi kan dermed bygge relasjoner og være i stand til å fange opp behov hos den enkelte