Historie

Vår historie går tilbake til 1982, da daværende Barnevernssekretariatet i Oslo kommune så behovet for etablering av et særskilt bo- og omsorgstilbud for mindreårige flyktninger som kom til kommunen. Langt over 900 barn og unge har siden den gang mottatt ulike typer av tiltak og bistand fra BYMIF.

Frem til 1.juli 2007 var BYMIF (daværende Flyktningkontoret) en egen, byomfattende barneverntjeneste for enslige mindreårige flyktninger i bosettingsfasen. Istedenfor fikk BYMIF oppgaven, fra 2007 til 2009, å være en frivillig og gratis ekstraressurs for bydelenes barneverntjenester i deres bosettings- og oppfølgingsarbeid. Fra den 1.januar 2011 ble BYMIF organisert som en kjøp- og salgsvirksomhet i Oslo kommune. Vår primære oppdragsgiver er den kommunale barneverntjenesten. Men også andre kan kjøpe våre tiltak og tjenester.

Organisering

Vi er organisert under Barne- og familieetaten, men jobber med enslige mindreårige som er bosatt i hele Oslo. Noen av de unge kan først være bosatt i andre kommuner, men har av ulike grunner flyttet til Oslo. De som blir fulgt opp av barneverntjenesten i sin bosettingskommune kan også få hjelp av BYMIF.

BYMIF har  over mange år utviklet en modell, der vi legger vekt ved mangfold og fleksibilitet for at våre brukere skal kunne ivaretas på best mulig måte. Samtidig som vi også jobber for å inkludere øvrig støtteapparat og ungdommenes nettverk.

Å avdekke og avklare videre oppfølging av funksjonsnedsettelser av ulike slag, læringsvansker eller annet som legger hinder for en hensiktsmessig og god utvikling er en del av vårt oppdrag. En viktig oppgave for oss blir da å bistå med koordinering og oppfølging av enkelt ungdommer med særskilte behov, som trenger utredning fra PPT, rehabiliteringstjenesten og/eller tett oppfølging fra tjenester som BUP og DPS, eller annen somatisk spesialist helsetjenester.

Målgruppe

Primær målgruppe er, enslige mindreårige barn og unge (flyktninger) som har eller skal få tiltak fra barneverntjenesten. Ved enkelt tilfeller tar vi også mot eldre ungdom som får bistand fra NAV. Andre barn og unge med innvandrer- eller flyktningebakgrunn, med kort botid i Norge, vil også kunne bli vurdert. Dette er vår sekundære målgruppe, da vi har begrenset med plasser.

Verdigrunnlag og teoretiske perspektiv

Vårt faglige arbeid bygger på resiliens teorier og kunnskap om traumebevisst omsorg. Vi er et barnevernsfaglig ressurssenter, hvilket betyr at vi ser våre brukere som barn og unge med behov for omsorg og stimulering til vekst og utvikling innenfor gitte oppvekstsvilkår. Samtidig må disse ungdommene forstås innenfor et flyktningefaglig perspektiv da de har særskilte utfordringer og behov som flyktninger i et nytt land, noen med komplekse traumer etter omsorgssvikt, erfaringer av krig, flykt og ulike typer av overgrep. De må opparbeide tilhørighet til et nytt samfunn og lære normene og reglene i dette samfunnet, samtidig som de skal lære å mestre et liv i eksil, der de utvikler hensiktsmessige strategier for håndtering av sorg, savn og traume.

Skole og utdanning er, sammen med hjemmet, en av de viktigeste oppvekstarenaene for barn og unge i Norge. BYMIF har et gjennomgående høyt fokus på hvordan våre brukere skal mestre grunnskole og deretter videregående skole. En fullført utdanning er inngangen for våre ungdommer til samfunn og arbeidsliv.